TJÄNSTER

KVALITATIVA MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

 

När det handlar om

 

• produktutveckling

• konceptutveckling

• målgruppsanalyser

• kommunikations- och reklamtester

• attitydundersökningar

• utvärdering av processer och idéer

 

är kvalitativa marknadsundersökningar lämpliga att använda,

med andra ord vid de tillfällen då du

 

• vill få en första bild av hur konsumenter/kunder/användare

uppfattar en produkt eller idé

• behöver ta reda på vilken bild dina kunder/användare har

av dig i förhållande till dina konkurrenter

• står inför att utveckla en ny produkt eller tjänst

• planerar att attrahera helt nya kundgrupper

• vill stimulera till kreativt tänkande

• behöver utvärdera olika processer eller idéer

• söker vägledning när du står inför ett vägval eller vill få

bekräftelse att du är på rätt väg

• vill undersöka något ur ett bredare perspektiv

 

METODER

Djupintervjun är ett individuellt, djuplodande samtal som ofta används

när ämnet är känsligt eller då man strävar efter att intervjupersonerna

ska få uttrycka sina uppfattningar och utveckla sina egna tankar utan

någon påverkan av andras åsikter. Djupintervjun baseras på god intervju-teknik som kräver att man är aktiv som lyssnare och har en känsla för på vilket sätt man kan ställa de ”rätta” frågorna.

Man kan använda sig av olika typer av intervjuer – parintervjuer, triader, minigrupper och informella telefonintervjuer – beroende på sammanhanget och önskemål från kunden.

 

I en fokusgrupp deltar respondenter, vanligen åtta personer, som tillsammans diskuterar kring ett givet ämne. Moderatorn leder diskussionen, ställer de rätta frågorna, plockar upp alla trådar och ser till att alla kommer till tals och deltar i diskussionen. Deltagarna uppmuntras att lyfta fram sina synpunkter och alla ska ha möjlighet att motivera varför man tycker och reagerar som man gör. Diskussionen i sig främjas av en kreativ process och gruppdynamik som kan locka fram nya och ibland oväntade insikter.

anette@viljaveta.se • 0706-300 306

design & webbproduktion epafi

Copyright @ All Rights Reserved